ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی( از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری )

۱ مدیر آموزشگاه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و ...جهت تدریس خصوصی وگروهی می باشد .

۲ عوامل آموزشی آموزشگاه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی که دانــش آمـــوز زیبا ترین احسا س را دراین محیط دارد.

۳ دانش آموزا ن در کارهای خصوصی و گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و ... باعلاقه شرکت دارند.

۴ معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.

۵ کارهای آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند .

۶ مدیر و دبیرا ن آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی با فرایند یاد دهی یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند .

۷ دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آنچه که در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نما یند.

۸ تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه و دانش آموز ان و اولیا ء برقرار است .

۹ شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د .

۱۰ آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمانها ارتباط موثر و مطلوبی دارد .

۱۱ در آموزشگاه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضبا ط حا کم است .

۱۲ نظام مشاوره ای آموزشگاه خوب ، کارا و اثربخش است .

۱۳ آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی دانش آموز را با مهارتهای زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می تواند وارد جامعه شود .

۱۴ در آموزشگاه خوب ، میراث فرهنگی ، وطن دوستی ، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و ... گرامی داشته می شو د .

۱۵ مجموعه امورآموزشگاه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است .

و ...

ویژگیهای آموزشگاه خوب جهت تدریس خصوصی وگروهی ( از لحا ظ کالبدی و سخت افزاری )

۱ فضای آموزشی آموزشگاه خوب ( کلاس خصوصی وگروهی درسی ) متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد .

۲ آموزشگاه خوب دارای محیطی زیبا و با طرا وت و نشا ط آور است .

۳ – درآموزشگاه خوب ابعاد کلاسها و صندلیها استاندارد و متناسب با سن دانش آموزان می باشد .

۴ فضای فرهنگی ، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزا ن مهیا می باشد .

۵ آموزشگاه خوب به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزا ن اهتمام دارد و در جهت تامین فضا و امکانات ورزشی کوشا می باشد .

۶ در آموزشگاه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز ، سالن ها وسیع وتمیز ، سرویهای بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد .

۷– در آموزشگاه خوب مکا ن نشستن راحت بوده سیستمهای گرما یی و برودتی مناسب و کلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای نورکا فی می باشند.

۸ در و دیوار و حیاط و رنگ آموزشگاه خوب ، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند .

۹ در آموزشگاه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزا ن توجه کافی میشود .

۱۱ آموزشگاه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه کافی دارد و با ایجاد کتابخانه ، آزمایشگاه ، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می کوشد .

۱۲ آموزشگاه خوب دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و ... می باشد .

۱۳ محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است .